Σκοπός

Το Εργαστήριο Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ιδρύθηκε με απόφαση της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (21-10-1999) και θεσμοθετήθηκε με το ΦΕΚ Α66/6-4-01.

Το εργαστήριο βασίζεται στην τεχνολογία των ηλεκτρονικών υπολογιστών για την εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών στα γνωστικά πεδία της χρηματοοικονομικής. Αυτά εστιάζουν σε σύγχρονα θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος όπως:

 • την αξιολόγηση επενδύσεων και επενδυτικών χαρτοφυλακίων
 • την αποτίμηση χρεογράφων και αξιογράφων
 • την ανάλυση της μικροδομής των χρηματιστηριακών αγορών
 • στη χρηματοοικονομική της ναυτιλίας
 • στα υποδείγματα διαχείρισης κινδύνων
 • στα χρηματοοικονομικά παράγωγα κ.λ.π.

Ενδεικτικά Έργα

 • «Credit Ratings or Merton-type Models for Investigating Corporate Bonds? A Sectoral Analysis» ΠΕΒΕ 1, 2008-2009, Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου: Καθ. Εμμανουήλ Γ. Καβουσανός.
 • «Μια Εμπειρική Διερεύνηση Πιστωτικού Κινδύνου» Πυθαγόρας , ΕΠΕΑΚ, 1/3/04 -31/12/07, Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου: Καθ. Εμμανουήλ Γ. Καβουσανός.
 • «Έλεγχος και Σύγκριση Μοντέλων Δυνητικής Ζημιάς» Ηράκλειτος , ΕΠΕΑΚ, 08/11/03-31/12/07, Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου: Καθ. Εμμανουήλ Γ. Καβουσανός

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις

 • Applied Economics
 • Applied Economics Letters
 • Applied Financial Economics
 • Economica
 • European Financial Management
 • European Journal of Finance
 • International Journal of Monetary Economics and Finance
 • International Research Journal of Finance and Economics
 • Journal of Banking and Finance
 • Journal of Derivatives
 • Journal of Economics Dynamics and Control
 • Journal of Financial and Quantitative Analysis
 • Journal of Forecasting
 • Journal of Futures Markets
 • Journal of International Financial Markets, Institutions and Money
 • Journal of the Royal Statistical Society (Series A)
 • Journal of the Royal Statistical Society (Series A, Statistics in Society)
 • Maritime Economics and Logistics
 • Review of Derivatives Research

Συνέδρια

 • European Financial Management Association (EFMA) το 2008 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα και το Εργαστήριο Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών υποστήριξε ενεργά τη διεκπεραίωση του συνεδρίου.
 • Real Options: Theory meets Practice, πραγματοποιήθηκε το 2015 στην Αθήνα και στη Μονεμβασιά και το Εργαστήριο Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών υποστήριξε ενεργά τη διεκπεραίωση του συνεδρίου.

Διαλέξεις - Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

 • “Weekly Seminars Series”, Παρουσίαση ερευνητικών εργασιών προσκεκλημένων ομιλητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό: http://www.aislab.aueb.gr/accfin/listOfSeminars.asp
 • Εργαστηριακές διαλέξεις είτε προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου σε αντικείμενα όπως:
  • Στη Χρηματοοικονομική Οικονομετρία
  • Ποσοτικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά
  • Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λογιστική
  • Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα και εσωτερικό έλεγχο
  • Υπολογιστική Χρηματοοικονομική
  • Ανάλυση και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
 • Εκπαιδευτικά Σεμινάρια για:
  • Την βάση δεδομένων Thomson One
  • Την βάση δεδομένων DataStream
  • Το Πακέτο Εφαρμογών Matlab

Υποστήριξη Διαδακτορικών Φοιτητών

Το εργαστήριο υποστηρίζει την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών, ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής διατριβές:

 • Δημητρακόπουλος Δημήτριος, «Measuring Market Risk in Financial and Freight Markets» Επιβλ. Καθ.:Εμμανουήλ Καβουσανος, 2009
 • Αγοράκη Μαρία-Ελένη, «Developments in the European Banking Industry (Corporate Governance, Performance, Competition and Reform)» Επιβλ. Καθ.: Δημήτριος Γεωργούτσος, 2009
 • Τσούνια Άννα, «Mergers, Issue of Dept, Dividend Announcements and Market Efficiency. The case of the London and Athens Stock Exchanges» Επιβλ. Καθ.:Εμμανουήλ Καβουσανος, 2008
 • Κουνίτης Θωμάς, «Πιστωτικός Κίνδυνος και Αποδόσεις: Μια Εμπειρική Διερεύνηση», Επιβλ. Καθ.: Δημήτριος Γεωργούτσος, 2007
 • Ρομπόλης Λεωνίδας, «Εκτίμηση της Κατανομής Ουδέτερου Κινδύνου και Πρόβλεψη των Μελλοντικών Αποδόσεων των Περιουσιακών Στοιχείων με τη Χρήση των Ροπών Ουδέτερου Κινδύνου», Επιβλ. Καθ. Δημήτριος Γεωργούτσος, 2006
 • Μπεκίρος Στυλιανός, « Προηγμένες Τεχνικές Μέτρησης Χρηματοοικονομικού Κινδύνου» Επιβλ. Καθ.: Δημήτριος Γεωργούτσος, 2005

Εξοπλισμός Εργαστηρίου

Το εργαστήριο διαθέτει σύγχρονο δίκτυο Η/Υ – 24 θέσεων εργασίας – και είναι εξοπλισμένο με εξειδικευμένα λογισμικά και βάσεις δεδομένων, τα οποία βοηθούν στην ανάπτυξη της έρευνας και στη διδασκαλία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Σε αυτό, οι φοιτητές - προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί, καθηγητές και άλλοι ερευνητές έχουν την δυνατότητα:

  Να έχουν άμεση πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων:
 • Bloomberg
 • DataStream, I/B/E/S (Institutional Brokers Estimate System)
 • Thomson Reuters Eikon
 • Clarksons
 • Lloyds
 • Στο διαδίκτυο για αποτελεσματική επικοινωνία και συλλογή πληροφοριών
 • Να έχουν πρόσβαση μέσω του δικτύου του Ο.Π.Α. σε ηλεκτρονικά περιοδικά και σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων:
 • EBSCO
 • HEAL-Link
 • Business Source Complete
 • SwetsWise
 • JSTOR
 • Ελληνικά Περιοδικά
 • Balance of Payments Statistics
 • Basic Business Information
 • Econlit
 • International Financial Statistics
 • Source OECD
 • World Development Indicators
 • Ελληνικά Περιοδικά
 • Να χρησιμοποιούν οικονομετρικά προγράμματα για την ανάλυση δεδομένων:
 • EViews
 • Stata
 • MATLAB
 • WinRATS
 • SPSS
 • OxMetrics